NUS Consulting Iberia

Barcelona
Gran Via Carlos III
84 Edificio TRADE
08028 Barcelona

+34 91 598 2828

+34 91 770 2127

contact@nusconsulting.es


Català

NUS Consulting Group va començar a operar en el mercat ibèric el 1995. Des de llavors  hem crescut i desenvolupat la nostra experiència en aquest mercat fins a gestionar actualment un volum de despesa energètica anual que supera els 540 milions d’euros.

El mercat ibèric d’energia és altament competitiu i complex. Per raons geogràfiques i històriques, el mercat ibèric compta amb poques interconnexions amb els seus veïns del centre i nord d’Europa, i tradicionalment ha importat les seves necessitats de gas d’altres parts del món. La combinació d’aquests factors fa que en el mercat ibèric d’energia els preus i tendències de mercat es vegin afectats en gran mesura tant per factors locals com per factors internacionals. Addicionalment, el sistema de tarifació de costos de transport, distribució i altres costos regulats associats a l’energia en el mercat ibèric és molt complex i acostuma a ésser actualitzat regularment. Per bregar amb aquesta complexitat de manera satisfactòria per reduir riscos i generar oportunitats cal tenir coneixements i experiència en aquest mercat a nivell local.

Actualment prestem serveis de gestió d’energia i sostenibilitat a més de 250 grans empreses de tots els sectors, locals i internacionals, distribuïdes per tota Espanya i Portugal. Aportem als nostres clients serveis enfocats al procés i validació de facturació energètica, accés a sistemes d’informació d’energia, anàlisi i optimització de costos regulats, gestió del risc i compres d’electricitat i gas natural, elaboració i seguiment de pressupostos d’energia, i seguiment i report de gasos d’efecte hivernacle. Addicionalment, també prestem serveis personalitzats als nostres clients relacionats amb la gestió d’altes i baixes de punts de subministrament, canvis de raó social, càlcul previ de facturació energètica, auditories d’energia, projectes d’eficiència energètica, desenvolupament de plans de sostenibilitat per a la reducció d’emissions, compres d’energia verda, negociació de contractes d’energia a llarg termini amb garanties d’origen renovable tipus PPAs, VPPAs, etc.

Com a empresa 100% independent cerquem sempre la millor solució per als nostres clients de manera imparcial. Per això ens recolzem en les relacions que hem anat desenvolupant al llarg del temps amb els principals subministradors d’energia, monitoritzem canvis reguladors i estudiem llur possible impacte en els costos del nostres clients, avaluem les diferents modalitats de contractació disponibles, definim les estratègies de gestió del risc i compres d’energia més adequades a cada moment, i treballem molt de prop amb els nostres clients per ajudar-los a millorar els seus resultats en termes operatius, financers i  de sostenibilitat.

Español

NUS Consulting Group comenzó a operar en el mercado ibérico en 1995. Desde entonces hemos crecido y desarrollado nuestra experiencia en este mercado hasta gestionar en la actualidad un volumen de gasto energético anual que supera 540 millones de euros.

El mercado ibérico de energía es altamente competitivo y complejo. Por razones geográficas e históricas, el mercado ibérico cuenta con pocas interconexiones con sus vecinos del centro y norte de Europa, y tradicionalmente ha importado sus necesidades gasistas de otras partes del mundo. La combinación de estos factores hace que en el mercado ibérico de energía los precios y tendencias de mercado se vean afectados en gran medida tanto por factores locales como por factores internacionales. Adicionalmente, el sistema de tarificación de costes de transporte, distribución y otros costes regulados asociados a la energía en el mercado ibérico es muy complejo, y suele ser actualizado regularmente. Lidiar con esta complejidad de manera satisfactoria para reducir riesgos y generar oportunidades requiere de conocimiento y experiencia en este mercado a nivel local.

En la actualidad prestamos servicios de gestión de energía y sostenibilidad a más de 250 grandes empresas de todos los sectores, locales e internacionales, distribuidas por toda España y Portugal. Aportamos a nuestros clientes servicios enfocados al proceso y validación de facturación energética, acceso a sistemas de información de energía, análisis y optimización de costes regulados, gestión del riesgo y compras de electricidad y gas natural, elaboración y seguimiento de presupuestos de energía, y seguimiento y reporte de gases de efecto invernadero. Adicionalmente, también prestamos servicios personalizados a nuestros clientes relacionados con la gestión de altas y bajas de puntos de suministro, cambios de razón social, precálculo de facturación energética, auditorías de energía, proyectos de eficiencia energética, desarrollo de planes de sostenibilidad para la reducción de emisiones, compras de energía verde, negociación de contratos de energía a largo plazo con garantías de origen renovable tipo PPAs, VPPAs, etc.

Como empresa 100% independiente buscamos siempre la mejor solución para nuestros clientes de manera imparcial. Para ello nos apoyamos en las relaciones que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo con los principales suministradores de energía, monitorizamos cambios regulatorios y estudiamos su posible impacto en los costes de nuestros clientes, evaluamos las diferentes modalidades de contratación disponibles, definimos las estrategias de gestión del riesgo y compras de energía más adecuadas en cada momento, y trabajamos muy de cerca con nuestros clientes para ayudarles a mejorar sus resultados en términos operativos, financieros y de sostenibilidad.


Per a més informació / Para más información

Contact Us